IPART Projelerimiz

Türkiye IPARD Programı, ulusal çerçeve ve Topluluk çerçevesinde sunulan stratejik ilkeler temelinde hazırlanmıştır. Ulusal çerçeve açısından programlama, 2007 – 2013 yıllarını içeren 9 uncu Kalkınma Planı, 2006 – 2010 yıllarını içeren Tarım Stratejisi ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisini temel almıştır. Topluluk dokümanlarında yer alan ilkeler açısından IPARD Programı, Genişleme Paketinde bulunan öncelikler, Müktesebatın Üstlenilmesine ilişkin Ulusal Program ve özellikle Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi’nin (MIPD) IPARD ile ilgili önerileri doğrultusunda tasarlanmıştır.

Bu stratejik çerçeve temelinde, IPARD kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenen temel politika amaçları şöyledir: hedeflenen yatırımlar aracılığıyla tarım sektörünün (işleme dâhil) sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması ve gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre standartları veya Genişleme Paketinde belirtilen diğer standartların AB müktesebatı doğrultusunda iyileştirilmesinin teşvik edilmesi.

Coğrafi ve sektörel odaklanmaya ilişkin IPA ortak konusunun Türkiye’de uygulanması ve IPARD desteğinin etkisinin azami seviyeye çıkartılması amacıyla, 2007 – 2013 dönemi IPARD uygulaması için 81 il arasından 42 il seçilmiştir. İllerin seçiminde, GSYİH açısından gelişmişlik düzeyleri, kırsaldan kente göç oranları ve tarım, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı konusunda müktesebata uygunluk temelinde seçilen fakat ilgili üretim, işleme ve pazar zincirleri zayıf olan sektörlerdeki yeniden yapılandırılma ihtiyacı ve sektörlerdeki potansiyel esas alınmıştır. Seçilen 42 il arasından, IPARD Programının ilk uygulama aşamasında deneyim ve kapasitenin aşamalı olarak geliştirilmesi amacıyla sadece 20 ilde uygulamalar başlatılacaktır. İkinci uygulama aşamasında , uygulamaya 22 il ilave edilecektir . Bunun yanı sıra, IPARD uygulamasının ilk aşamasında kapsanacak olan 20 il arasından, her tedbir ve alt tedbir için en uygun hedef iller, üretim, işleme ve pazarlama potansiyelleri ve zayıflıkları ile çeşitlendirmeye yönelik kırsal ekonomik kalkınma potansiyelleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Böylece IPARD kaynakları, ilk aşamada programın etki ve katkısının Türkiye IPARD hedefleri açısından en yüksek seviyede olacağı illere yoğunlaştırılmıştır.

Devamını oku: IPART Projelerimiz

Scroll to top