Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Hizmeti

 

AMAÇ

Ülke düzeyinde yaygın, etkin ve verimli bir tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi oluşturarak; çiftçi/tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik, yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasını sağlamaktır.

HEDEF

Tarım, ekonomiye dayalı bir sektör olmasından dolayı kalite, standart, verimlilik, sermaye, rekebet, pazar, sürdürülebilirlik gibi iktisadi kavramlarla yakından ilişkilidir. Tarım sektörünün gelişimi dünya üzerinde değişimlerin doğru okunması, sektörün yerel ve global ihtiyaçlara göre konumlandırılması, yönlendirilmesi ve nihayetinde mahalli ve evrensel araştırma bulgularıyla elde edilen teknolojik yeniliklerin üreticiler tarafından kullanılmaya başlaması sonucunda davranış ve yeniliklerin benimsetilmesi ile mümkün olacaktır. Bu işlevi de;kırsal kesimde yaşayan nüfusun mevcut deneyim,uygulama ve tutumları dışında yaşam standartları üzerinde de değişikliği amaçlayan ve geçmişte özellikle tarımsal yayım hizmetleri, bugün ise yayım hizmetlerinin yanında tarımsal danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bilgi ve teknolojinin üretildiği noktadan, bunların dönüştürüldüğü ve üreticilere aktarıldığı ve nihayetinde üretici eli ile uygulandığı bu döngüsel zincirde sağlanan; tutum ve davranış değişiklikleri sayesinde yeni bilgi ve teknolojilerin benimsenmesi, iyi bir yaşam standardı, bilinçli ve güçlü bir üretici kitlesinin yanında bugün çevre koruma bilincine sahip sürdürülebilir bir tarımı da hedeflemektedir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık sisteminin yaygın, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla 2009 yılından beri, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti desteklenmektedir.

Çiftçilerimizin bilgi ve becerilerini artırarak gelir seviyelerinin ve üretimde ürün artışının yanında, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek amacıyla danışmanlık hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlarda 2013 yılı itibari ile 2101 danışman 111958 işletmeye hizmet vermektedir.

TARIM DANIŞMANLARININ GÖREV VE SORUMLUKLARI

Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğinde ilgili mevzuata uygun tarımsal uygulamalar yapmak

Sürdürülebilir bitkisel ve hayvansal üretime yönelik üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak

Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek

Tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak

İşletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak

İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar, ev ekonomisi, mekanizasyon ve bitkisel çoğaltım materyalleri ve tohumluk üretimi konularında yayım/danışmanlık yapmak

Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimlerini yapmak

Güvenilir gıda arzına yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunmak ile görevlidir

Scroll to top